Cochrane

jan 17, 2022
admin

Patienter med allvarlig lungsjukdom, t.ex. akut andningssvikt, kan behöva invasiv mekanisk ventilation genom endotrakealtub eller trakeostomi tills den underliggande sjukdomen antingen har behandlats eller stabiliserats. Både tidig avstängning av eller fördröjning med att dra in den mekaniska ventilationen kan dock leda till komplikationer som kan fördröja avvänjningen av patienterna från den mekaniska ventilationen och förlänga deras vistelsetid på intensivvårdsavdelningen (ICU) och på sjukhuset. Tidigare studier och systematiska översikter tyder på att ett avvänjningsprotokoll bör införas för att göra dagliga bedömningar av patienter som kan vara redo för avvänjning från mekanisk ventilation. Förmågan att andas spontant kan bedömas med ett försök med spontan andning med hjälp av ett T-rör (T-piece) eller genom att minska det applicerade luftvägstrycket för att ge låga nivåer av tryckstöd (PS) (5 till 10 cm H2O). Efter avlägsnande av endotrakealtuben (extubation) övervakas patienterna i 48 timmar. Om ventilationsstödet inte behöver återinföras under denna period anses detta vara ett tecken på att avvänjningen har lyckats. För denna systematiska Cochrane-granskning sökte vi i databaser för medicinsk litteratur fram till juni 2012 och inkluderade nio studier med 1208 vuxna patienter som hade stått på invasiv mekanisk ventilation i minst 24 timmar. I studierna jämfördes tryckstöd (PS) och användning av T-tube (622 patienter randomiserade till PS och 586 randomiserade till T-tube). Det fanns inga tydliga bevis som bekräftade att PS var överlägset ett T-tube med avseende på hur framgångsrik avvänjningen var, behovet av reintubation, dödlighet på intensivvårdsavdelningen och andra faktorer, inklusive vistelsetid på långtidsavvänjningsenhet (LWU), lunginflammation och ett index för snabb ytlig andning. Bland de patienter som fick PS hade ett större antal patienter ett lyckat försök med spontan andning och luftvägsslangen avlägsnades. När det gäller andningsfrekvens och tidalvolym var PS överlägset användningen av ett T-rör i två prövningar. Tre studier rapporterade att avvänjningstiden var kortare under PS, och i en studie där patienterna underkastades ett T-tube var avvänjningstiden kortare. På grund av begränsningar i studiernas utformning och oprecisa effektskattningar har vi bedömt evidensens kvalitet som låg. Vi gjorde om sökningen i december 2013. Vi kommer att behandla eventuella studier av intresse när vi uppdaterar granskningen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.