Uranus i Skytten

dec 19, 2021
admin

Med en temperatur på -224°C är planeten Uranus den kallaste planeten i vårt solsystem. Den är den fjärde största i massa och den sjunde planeten på avstånd från solen. Planeten består mestadels av is och stenar.

Namnet på planeten härstammar från namnet på den antika grekiska himmelsguden, en av de äldsta grekiska gudarna. Denna gud var farfar till guden Zeus. I de gamla grekernas gamla myter var Uranus och Moder Jord, Gaia, föräldrarna till cykloperna och titanerna.

I astrologisk mening är Uranus härskare över massiva globala förändringar och omvandlingar som utspelar sig omedvetet eller syns synligt som katastrofer och massförstörelser. Denna planet sätter eld på plötsliga livsförändrande och uppvaknande händelser som ofta är oundvikliga.

Denna planet är härskare över genialitet och genier. Den styr originella och unika lösningar på problem och människor som har en unik kreativitet och förmåga att uppfinna och skapa saker som kommer att gynna andra. Detta är planeten för upptäckter, innovationer, uppfinningar och alla typer av originellt tänkande.

Den är härskare över flygning och luftfart, flygplan, piloter, flygplansmekaniker, flygplatser och lufttransporter. Den härskar också över andra transportmedel och transportfordon och mekaniker som tar hand om dessa fordon. Den är härskare över resor och resenärer.

Uranus härskar över sport och idrottsutövare. Den härskar över olika sportaktiviteter, idrottsarenor, klubbar, idrottsevenemang osv. Den styr också alla extrema sporter och människor som utövar dem. I allmänhet är människor som står under inflytande av planeten Uranus benägna till olika typer av extrema aktiviteter och älskar att omges av människor med liknande preferenser.

Uranus är härskare över oväntade händelser och abrupta förändringar, oväntat beteende och oväntade reaktioner samt allmän oförutsägbarhet och brådska. De händelser som Uranus framkallar är alltid plötsliga och abrupta och kan antingen vara positiva eller negativa till sin natur, beroende på de aspekter som orsakar dessa händelser.

Oavsett karaktären på de händelser som inträffar har de alltid en transformerande roll som avslutar status quo och rensar utrymmet för nya saker som ska komma. Uranus är härskare över avslutningar, men också över nya begynnelser. Den styr också olyckor, ibland med dödlig utgång.

Uranus är också härskare över alla upproriska människor och upproriska handlingar. Den är härskare över revolutionärer och revolutioner, reformatorer och reformer, demonstrationer, protester, bojkotter, anarkister, fanatiker och fanatism, lönnmördare och lönnmördarattacker osv. Den är härskare över alla typer av impulsivt beteende.

Denna planet är härskare över separation, plötsliga uppbrott och skilsmässor. Den är huvudansvarig för plötsliga avslut av förhållanden där orsaken är otrohet hos en eller båda partnerna eller där orsaken är en önskan om mer frihet.

Den härskar över all förstörelse, destruktiva aktiviteter, förstörare av saker, dynamit, bomber, bombexplosioner, bombattacker och bombarderare. Den styr också naturkatastrofer som vulkanutbrott eller jordbävningar och andra naturkatastrofer.

Planeten Uranus styr astronomi och astronomer; den styr astrologi, astrologer, astrologiska avläsningar och konsultationer, astrologiska böcker och skrifter osv. den styr magnetism och magneter, och styr även personlig magnetism.

Den är härskare över psykiska människor, psykism, psykiska upplevelser, telepati, telepatiska förmågor och upplevelser. Uranus är också härskare över helare och helande förmågor. Den styr nerverna, nervsystemet och alla nervösa störningar, nervösa människor och nervositet, psykoanalys och psykoanalytiker. Den är också härskare över humanism och humanister.

Uranus härskar över elektricitet, elektronik samt elektriker, elingenjörer och elektriska apparater och deras tillverkare och återförsäljare. Den är härskare över alla typer av ingenjörer och mekaniker.

Den härskar över fotografi och fotografer, postkontor och brevbärare, radio, telefoner och TV samt radio- och TV-sändningar. Radiologi och radiologer styrs också av Uranus.

Uranus är också härskare över personer med auktoritet, tyranner och alla typer av bossiga personer. Den styr extrema handlingar och beteenden. Denna planet utlöser omvandling av samhällen och civilisatorisk och kulturell utveckling. Dessa förändringar kan oftast kännas på kollektiv basis och inte så mycket ur individuell synvinkel.

Om Uranus behöver cirka sju år för att passera genom ett stjärntecken i zodiaken, påverkar den generationen av människor som föds under dessa sju år.

Uranus kollektiva inflytande kan ses genom stora omvandlingar av övertygelser, medvetande, stil, accepterat beteende, moral, förändrade uppfattningar, upptäckter och uppfinningar som gynnar många människor och ibland hela mänskligheten. Vi känner dessa förändringar som en del av samhället.

Vi känner vanligtvis av dess inflytande direkt när denna planet träffar någon känslig punkt i vårt födelsehoroskop genom transiter eller progressioner. Det är då som vissa livsförändrande händelser kan inträffa och förändra våra liv såväl som våra varelser. Uranus agerar vanligtvis när det finns ett behov av förändring i våra liv, och vi har omedvetet eller medvetet undvikit det.

För att avgöra Uranus inflytande på en individ bör vi, förutom tecknet som den är placerad i, ta hänsyn till huset i födelsehoroskopet där Uranus är placerad, samt de aspekter som denna planet gör med de andra planeterna i födelsehoroskopet. Även de aktuella transiterna och progressionerna bör också konsulteras.

Inte alla människor reagerar på Uranus transiter och progressioner. De mest påverkade är de som har Uranus som sin härskare, Uranus i starka aspekter med andra planeter eller Uranus placerad i ett framträdande födelsehus.

Med goda aspekter medför Uranus vanligtvis plötsliga och abrupta förändringar och händelser med ett gynnsamt resultat för personen, och när aspekterna är dåliga medför den här planeten vanligen olyckliga situationer och händelser som i vissa fall orsakar katastrofer och allvarliga förändringar i personens liv, med ibland irreparabla konsekvenser.

Oavsett vilket övergripande inflytande Uranus har på vårt liv så medför den alltid kraftfulla lärdomar som vi behöver lära oss så att vi inte gör samma misstag igen.

I den här texten pratar vi om Uranus egenskaper när den är placerad i Skyttens tecken.

Uranus i Skytten Man

Män med Uranus i Skytten är självständiga och frihetsälskande.

De är filosofer, som älskar att göra egna undersökningar och bestämma vad de tror är sanningen i olika frågor. De väljer ofta advokatyrket som yrke eftersom de har en rättfärdig personlighet och kämpar för jämlikhet och mänskliga rättigheter.

De här personerna är optimister och låter inte andra avskräcka dem från att fullfölja sina mål som ibland kan vara orealistiska.

De är hjälpsamma och tenderar att fullfölja humanitära mål som skulle kunna hjälpa mänskligheten som helhet. De älskar att resa och att träffa nya människor. De är lättsamma och avslappnade och människor tycker om att vara i deras sällskap.

De är ofta mycket äventyrslystna och älskar att uppleva nya saker.

Uranus i Skytten Kvinna

Kvinnor med Uranus i Skytten är ofta mycket bildade och strävar efter kunskap.

Dessa kvinnor är lätta att komma överens med eftersom de är mycket sällskapliga och anpassningsbara.

De älskar sin frihet väldigt mycket och ser till att ingen äventyrar den. De älskar att resa och få nya erfarenheter samt träffa nya människor.

De anser att alla människor är lika och står alltid upp för att skydda de svaga. De är hjälpsamma och kommer alltid till undsättning för dem som behöver hjälp.

De har en optimistisk natur och förväntar sig alltid det bästa.

Goda egenskaper

Några goda egenskaper hos Uranus i Skytten är:

– optimister, hjälpsamma, humanister, sällskapliga, anpassningsbara, äventyrslystna, filosofer, sanningssökare, andliga, kämpar för mänskliga rättigheter, kunniga, utbildade, generösa osv.

Skadliga egenskaper

Några dåliga egenskaper hos Uranus i Skytten är:

– rebellisk, förhastad, oförutsägbar, benägen att ta risker och äventyra sig själv, osv.

Uranus i Skytten – Allmänt

Skyttens tecken styr högre visdom, djupt tänkande och filosofi, filosofer, andlighet, andlig kunskap och utveckling, högre utbildning, professorer, universitet, högskolestudenter, högskolor, lärare, undervisning, redaktörer, redigering, förlagsverksamhet, reklam, reklambyråer, bokhandlare, bokhandlare, etc.

Det är också planeten för resenärer och resande, särskilt till avlägsna platser. Den styr också resebyråer och resebyråer. Skytten styr fjärrkommunikation, utlänningar, främmande kulturer och främmande länder.

Den är härskare över äventyr och äventyrare, utforskande och upptäcktsresande, flygresor, flygtransporter, flygvärdinnor, flygtekniker, piloter, handel, både internationell och inhemsk, osv.

Sagitarius är härskare över juristyrket, lagen, juridiska frågor, advokater, domare, rättsväsendet, domstolar, juridisk skiljedom, banker och bankirer, militärer, marinofficerare, utrikesfrågor, utrikespolitik, religion, religiösa organisationer, kyrkor, kyrkliga angelägenheter, kyrkofolk, profeter, präster, humanister, humanitära frågor, humanitära frågor, etc.

Människor som har Uranus i Skytten vidtar åtgärder mot de mål de har. De är ofta mycket andliga och är ofta involverade i att driva ett mål om att sprida andligt medvetande bland människor och höja deras andliga medvetenhet.

Dessa människor har en äventyrlig anda och är vanligtvis sanningssökare. Uranus hjälper dem i det sökandet med plötsliga och oväntade genombrott och insikter om saker som tidigare var okända.

De strävar efter att skaffa sig mer kunskap och är vanligtvis högutbildade.

Det är ett livslångt sökande för dessa människor. De gillar att dra sina egna slutsatser om saker och ting och inte bara acceptera någon annans sanning.

Människor med Uranus i Skytten betraktar alla människor som lika. De gör ingen skillnad mellan människor baserat på deras ras eller andra skillnader. De är lättsamma och kommer bra överens med alla.

De tenderar att göra bekantskaper var de än befinner sig och älskar att umgås med människor. De har inga problem med att närma sig människor och lära känna dem. Dessa människor är kämpar för mänskliga rättigheter och tolererar inte orättvisor.

De har en filosofisk syn på livet och tenderar att se saker och ting ur ett bredare perspektiv. Dessa människor är djuptänkare som kan ha betydande filosofiska insikter om universum och människans existens på denna jord.

En del av dem har en unik förståelse för religion, även om de flesta av dem är religiösa. Dessa personer väljer ofta ett yrke med anknytning till religiösa frågor.

Uranus i Skytten ger dessa personer oväntade resor, vanligtvis till avlägsna platser och med flyg. Dessa personer gör vanligtvis inga planer på att resa någonstans. Deras beslut är plötsliga och oplanerade och överraskar alla, ibland även dem själva.

De älskar att kommunicera med främlingar och lära sig om främmande kulturer. Deras yrke är ofta relaterat till att resa, vilket är något de tycker mest om.

Denna placering gör dessa personer frihetsälskande och mycket självständiga. De är födda optimister som förväntar sig det bästa i alla situationer. I vissa situationer kan de ha oförutsägbara och excentriska reaktioner.

Dessa personer har ofta ett rebelliskt drag i sin personlighet som ofta försätter dem i riskfyllda situationer som äventyrar deras säkerhet, ekonomi och allmänna välbefinnande. En del av dem kan vara benägna att göra oväntade handlingar för att överraska människor.

De älskar att hjälpa människor och är vanligtvis generösa. De är födda humanister och strävar ofta efter att uppfylla någon global humanitär sak.

De arbetar ofta inom juristyrket och är ofta ansvariga för stora förändringar i rättssystemet. De kan vara framgångsrika domare och advokater samt professorer vid juridiska universitet.

Uranus i Skytten medför ofta förändringar i religiösa uppfattningar, uppkomsten av nya religioner samt religiösa sällskap och organisationer. Det kan markera början på globala andliga rörelser eller framträdandet av nya andliga och religiösa ledare.

Sammanfattning

Uranus är en av de transpersonella planeterna, vid sidan av Pluto och Neptunus. Den tillbringar cirka sju år i ett tecken, vilket är anledningen till att den har mer inflytande på generationer av människor än på individer.

För att bestämma dess inflytande på en person måste vi ta hänsyn till dess placering i personens födelsehoroskop, särskilt vilket hus den är placerad i och de aspekter den gör med planeterna i horoskopet.

Det är också viktigt att konsultera de faktiska transiteringarna och progressionerna.

Uranus i Skytten är sanningssökare och älskar att upptäcka sin egen sanning om saker och ting.

De har unika religiösa uppfattningar och är vanligtvis mycket bildade. Dessa människor älskar sin frihet och är mycket självständiga. De är sanna äventyrare och älskar att vara i ständig rörelse.

De älskar att resa och reser mycket, särskilt till avlägsna platser. De älskar att få nya vänner och bekanta och älskar att vara omgivna av människor. De närmar sig lätt människor och blir vänner med dem.

De är mycket intressanta och människor älskar att vara i deras sällskap.

De har en vänlig och generös natur och älskar att hjälpa människor. De är sanna humanister som ibland ägnar sina liv åt att uppfylla någon global humanitär sak.

De är ofta inom juristyrket eller väljer resor som yrke.

Ezoicrapportera den här annonsen

Sponsrad

Laddar…

Mer intressanta artiklar:

.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.