ArtikelLångsiktiga psykologiska och fysiologiska effekter av värmeslag

jul 29, 2021
admin

Värmeslag leder endast sällan till permanenta neurologiska brister och konvalescensen är nästan fullständig. Det finns dock några sporadiska beskrivningar av störningar som varade i upp till 4 månader. I litteraturen har lite nämnts om kvarstående personlighetsförändringar och sena neurologiska biverkningar. Föreliggande studie genomfördes för att systematiskt följa sena personlighets- och beteendeförändringar i en population av offer för värmeslag. I studien analyserades 21 unga personer (ålder: 21 ± 2 år) som drabbats av värmeslag. De bjöds in till en fysiologisk och psykologisk uppföljningsundersökning minst 6 månader efter sjukhusvistelsen. Den psykologiska bedömningen bestod av den självrapporterade symptomchecklistan-90R (SCL-90R), som frågar efter symtom under de två veckorna före intervjun. Resultaten visade att försökspersonerna är psykologiskt friska eftersom deras poäng låg inom det normala intervallet. En jämförelse med en noggrant matchad kontrollgrupp stärkte detta resultat. Slutsatsen var att framträdande neurologiska eller beteendemässiga följder hos offer för värmeslag är sällsynta. De psykologiska bedömningarna visar tydligt att värmeslaget inte lämnade några skadliga långtidseffekter. Man bör dock vara medveten om möjliga komplikationer och följa patienten under flera månader efter händelsen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.