Pantheism Vs Panentheism

sie 14, 2021
admin

Dwie idee filozoficzne, które są łatwo mylone, to panteizm vs panenteizm. Spróbujmy się w to trochę zagłębić, aby zobaczyć jakie są różnice i co Pismo Święte ma do powiedzenia na ten temat.Pantheism Vs Panentheism: Definitions Beliefs Explained

Pantheism Vs Panentheism: Definitions Beliefs Explained

What is pantheism?

Pantheism is a philosophical belief that God can be equated with the universe and what is in it. Nie jest to ta sama rzecz co panteizm, ale jest bardzo podobny. W panteizmie wszechświat sam w sobie jest boski. Jest to sprzeczne z teizmem, który utrzymuje, że cały wszechświat jest poza Bogiem. Panteiści są często deterministami w swoim rozumieniu tego, co się dzieje.

Panteizm wspiera wiarę, że Bóg determinuje wszystko. Greccy stoicy posiadali ten filozoficzny pogląd. Oni twierdzą, że to jest jedyny sposób, że Bóg może wiedzieć wszystko – jeśli On jest wszystkim. Panteiści widzą Boga w pięknie kwiatu, a kwiat jako część Boga. Jest to sprzeczne z Pismem Świętym.

Problemy z panteizmem: Ocena biblijna

Biblia naucza, że Bóg Ojciec jest duchem i nie jest istotą fizyczną. Biblia naucza również, że Bóg stworzył wszystkie rzeczy. Panteizm nie jest logiczny, ponieważ nie pozwala na istnienie stwórcy. Chrześcijaństwo słusznie oddziela Boga Ojca jako Stwórcę od Jego stworzenia i stworzonych istot.

Psalm 19:1 „Niebiosa oznajmiają chwałę Boga, a niebo nad nimi głosi Jego dzieło.”

John 4:24 „Bóg jest duchem, a ci, którzy Mu oddają cześć, muszą oddawać cześć w duchu i prawdzie.”

John 1:3 „Wszystko przez Niego zostało uczynione, a bez Niego nie zostało uczynione nic, co by się stało. „

Co to jest panenteizm?

Panenteizm Jest również znany jako monistyczny monoteizm. Jest to filozoficzne przekonanie, że wszystkie rzeczy są Bogiem: Bóg przenika wszystkie rzeczy i wszystkie aspekty wszystkich rzeczy, i że On je przekracza. Twierdzi, że Bóg jest wszystkim na świecie, a jednocześnie jest większy niż świat. Cała natura jest bóstwem, a jednak bóstwo jest transcendentne. Panenteizm sprzeciwia się determinizmowi teologicznemu i utrzymuje wielość aktywnych agentów w sferze najwyższego agenta. Panenteizm nie jest determinizmem, jak to często bywa w przypadku panteizmu. Z logicznego punktu widzenia to nie ma sensu. Jeśli bóstwo jest wszystkim znanym i nieznanym, co jest tam do transcendowania od i do?

Problemy z panenteizmem: Ocena biblijna

Panenteizm nie jest biblijny. Panenteizm mówi, że bóg jest jak człowiek, co jest heretyckie. Bóg nie uczy się, ponieważ On już wie wszystko. Bóg jest doskonały, wieczny i nie jest ograniczony przez Swoje stworzenie.

1 Kronik 29:11 „Twoja, o Panie, jest wielkość i moc, i chwała, i zwycięstwo, i majestat, bo wszystko, co jest w niebiosach i na ziemi, jest twoje. Twoje jest królestwo, Panie, i Ty jesteś wywyższony jako głowa ponad wszystko.”

Psalm 139:7-8 „Gdzież pójdę od Twego Ducha? Albo dokąd ucieknę przed Twoją obecnością? Jeśli wstąpię do nieba, Ty tam jesteś! Jeśli złożę swe łoże w Szeolu, Ty tam jesteś!”

Psalm 147:4-5 „On liczy liczbę gwiazd, nazywa je wszystkie po imieniu. 5 Wielki jest nasz Pan i potężny w mocy; Jego zrozumienie jest nieskończone.”

Konkluzja

Możemy być pewni, że Bóg Biblii jest jedynym i prawdziwym Bogiem. Panteizm i panenteizm nie sprawdzają się, gdy spojrzymy na nie przez logiczną soczewkę. Nie potwierdzają też tego, co mówi Biblia – tego, co Bóg mówi sam o sobie.

Rzymian 1:25 „Zamienili prawdę o Bogu na kłamstwo, oddawali cześć i służyli rzeczom stworzonym, a nie Stwórcy, któremu chwała na wieki. Amen.”

Izajasz 45:5 „Ja jestem Pan i nie ma innego; poza Mną nie ma Boga. Umocnię cię, chociaż mnie nie uznałeś.”

.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.