ArticleLong-term psychological and physiological effects of heat stroke

lip 29, 2021
admin

Udar cieplny tylko rzadko prowadzi do trwałych deficytów neurologicznych, a rekonwalescencja jest prawie całkowita. Istnieją jednak sporadyczne opisy zaburzeń trwających do 4 miesięcy. W literaturze niewiele mówi się o resztkowych zmianach osobowości i późnych neurologicznych objawach ubocznych. Niniejsze badanie zostało przeprowadzone w celu systematycznego śledzenia późnych zaburzeń osobowości i zachowania w populacji ofiar udaru cieplnego. Analizie poddano 21 młodych osób (wiek: 21 ± 2 lata), które doznały udaru cieplnego. Zostali oni zaproszeni na kontrolne badanie fizjologiczne i psychologiczne po upływie co najmniej 6 miesięcy od hospitalizacji. Ocenę psychologiczną przeprowadzono za pomocą kwestionariusza self-report symptom checklist-90R (SCL-90R), w którym pytano o objawy występujące w ciągu 2 tygodni poprzedzających wywiad. Wyniki wskazywały, że badani są zdrowi psychicznie, ponieważ ich wyniki mieściły się w zakresie normy. Porównanie z dokładnie dobraną grupą kontrolną wzmocniło to odkrycie. Wniosek był taki, że wyraźne następstwa neurologiczne lub behawioralne u ofiar udaru cieplnego są rzadkie. Ocena psychologiczna wyraźnie wskazuje, że udar cieplny nie pozostawił długotrwałych niekorzystnych następstw. Należy jednak być świadomym możliwych powikłań i obserwować pacjenta przez kilka miesięcy po zdarzeniu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.