Pantheism Vs Panentheism

aug 14, 2021
admin

Twee filosofische ideeën die gemakkelijk verward worden is pantheïsme vs panentheïsme. Laten we proberen hier wat dieper op in te gaan om te zien wat alle verschillen zijn en wat de Schrift erover te zeggen heeft.Pantheïsme Vs Panentheïsme: Definities Uitleg Overtuigingen

Pantheïsme vs Panentheïsme: Definities Uitleg Overtuigingen

Wat is pantheïsme?

Pantheïsme is een filosofische overtuiging dat God kan worden gelijkgesteld met het universum en wat zich daarin bevindt. Het is niet hetzelfde als Panentheïsme, maar het lijkt er wel sterk op. In het pantheïsme is het universum zelf goddelijk. Dit in tegenstelling tot het theïsme, dat stelt dat het hele universum buiten God staat. Pantheïsten zijn vaak deterministen in hun opvatting over wat er gebeurt.

Pantheïsme steunt op het geloof dat God alles bepaalt. De Griekse Stoïcijnen huldigden deze filosofische opvatting. Zij beweren dat dit de enige manier is waarop God alles kan weten – als Hij alles is. Pantheïsten zien God in de schoonheid van de bloem en de bloem als een deel van God. Dit is in strijd met de Schrift.

Problemen met pantheïsme: Schriftuurlijke evaluatie

De Bijbel leert dat God de Vader een geest is en geen fysiek wezen is. De Bijbel leert ook dat God alle dingen geschapen heeft. Pantheïsme is niet logisch omdat het geen schepper toelaat. Het christendom maakt terecht een scheiding tussen God de Vader als Schepper en Zijn schepping en geschapen wezens.

Palm 19:1 “De hemelen verkondigen de heerlijkheid Gods, en de hemel daarboven verkondigt Zijn handwerk.”

Johannes 4:24 “God is geest, en wie Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest en waarheid.”

Johannes 1:3 “Alle dingen zijn door Hem geworden, en zonder Hem is niets geworden van wat gemaakt is. “

Wat is panentheïsme?

Panentheïsme Is ook bekend als Monistisch Monotheïsme. Dit is het filosofische geloof dat alle dingen God zijn: de God doortrekt alle dingen en alle aspecten van alle dingen, en dat Hij deze overstijgt. Het beweert dat God alles in de wereld is en toch groter dan de wereld. De hele natuur is godheid, en toch is de godheid transcendent. Panentheïsme verzet zich tegen theologisch determinisme en houdt vast aan een pluraliteit van actieve agenten binnen het rijk van de allerhoogste agent. Panentheïsme is geen determinisme, zoals Pantheïsme vaak is. Logisch gezien is dit niet logisch. Als godheid alles is wat bekend en onbekend is, wat is er dan om van en naar te transcenderen?

Problemen met panentheïsme: Schriftuurlijke evaluatie

Panentheïsme is niet Schriftuurlijk. Panentheïsme zegt dat god is als een mens, wat ketters is. God leert niet, omdat Hij alle dingen al weet. God is volmaakt, eeuwig en wordt niet beperkt door Zijn schepping.

1 Kronieken 29:11 “Van U, o Heer, is de grootheid en de macht en de heerlijkheid en de overwinning en de majesteit, want van U is alles wat in de hemelen en op de aarde is. Van U is het koninkrijk, o Heer, en U bent verheven als hoofd boven allen.”

Palm 139:7-8 “Waar zal ik heengaan van uw Geest? Of waarheen zal ik vluchten voor uw aanwezigheid? Als ik opstijg naar de hemel, bent U daar! Als ik mijn bed in Sheol opmaak, bent U daar!”

Palm 147:4-5 “Hij telt het getal der sterren; Hij noemt ze allen bij name. 5 Groot is onze Heer, en machtig in kracht; zijn inzicht is oneindig.”

Conclusie

We kunnen er zeker van zijn dat de God van de Bijbel de enige en ware God is. Pantheïsme en Panentheïsme werken niet wanneer ze door een logische lens worden bekeken. Evenmin bevestigen zij wat de Bijbel zegt – wat God over Zichzelf zegt.

Romeinen 1:25 “Zij hebben de waarheid over God ingeruild voor een leugen, en aanbaden en dienden de geschapen dingen in plaats van de Schepper – die voor eeuwig geprezen wordt. Amen.”

Isaja 45:5 “Ik ben de Heer en er is geen ander; buiten Mij is er geen God. Ik zal u versterken, ook al hebt u Mij niet erkend.”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.