Cloud Computing for Business

heinä 28, 2021
admin

Miksi tämä opas on tärkeä

Joka vuosi on uusi kuuma aihe, joka nousee median ja analyytikoiden huomion keskipisteeksi. Valtavista hyödyistä puhutaan, ja markkinoiden kasvusta esitetään huikeita ennusteita. Hyödyt saattavat olla todellisia ja ennusteet paikkansa pitäviä, mutta ne esitetään niin yleisellä tasolla, että yksittäisen yrityksen on vaikea ymmärtää, miten se voi hyötyä uudesta ilmiöstä ja päästä osalliseksi kasvusta.

Pilvipohjainen tietojenkäsittely (cloud computing) on varmasti tällainen tapaus. Väitetään monia etuja, kuten suurempaa ketteryyttä, alhaisempia kustannuksia, parempaa turvallisuutta, pienempiä riskejä, helpompaa sääntelyn noudattamista, laadukkaampaa IT-tukea ja parempaa liiketoiminnan jatkuvuutta. Analyytikot ennustavat pilvipalvelumarkkinoiden vuotuisen kasvun olevan yli 25 prosenttia.

”Tarkoittaako tämä siis”, saatat kysyä, ”että yritykseni voi kasvaa 25 prosenttia käyttämällä pilvipalveluja?”. Ja jos näin on, miten se tarkalleen ottaen tapahtuu?”

Tämän oppaan kirjoittajat uskovat, että pilvipalvelut ovat merkittävä kehitysaskel tietotekniikan alalla, että ne kasvavat ennustetusti ja että ne voivat tarjota yrityksille todellisia liiketoimintahyötyjä.

Se on monimutkainen käsite. Se ei perustu yksittäiseen teknologiseen läpimurtoon, vaan syntyy useiden innovaatioiden ja parannusten yhdistelmänä, joista tärkeimpiä ovat virtualisoinnin kehittyminen, Internetin kapasiteetin kasvu ja Internet-pohjaisten teknologioiden kehittyminen. Sillä on viisi keskeistä ominaisuutta: tilauksesta tapahtuva itsepalvelu, laaja verkkoyhteys, resurssien yhdistäminen, nopea joustavuus ja mitattu palvelu. Siinä on kolme palvelumallia: Infrastructure as a Service (IaaS), Platform as a Service (PaaS) ja Software as a Service (SaaS). Siinä on neljä käyttöönottomallia: yksityinen pilvi, julkinen pilvi, yhteisöpilvi ja hybridipilvi.

Tärkeitä ominaisuuksia

Palvelumallit

Käyttömallit

Tarpeen mukaan itsestään.palvelu

Laaja verkkoyhteys

Resurssien yhdistäminen

Nopea joustavuus

Mitoitettu palvelu

Infrastruktuuri palveluna (IaaS)

Platform palveluna (PaaS)

Ohjelmisto palveluna (PaaS)

Ohjelmisto palveluna (PaaS)

Ohjelmisto palveluna (PaaS) a Service (SaaS)

Privaattipilvi

Julkinen pilvi

Yhteisöpilvi

Hybridipilvi

Pilvipalvelun ominaispiirteet ja mallit

Et voi vain sanoa: ”Käytämme pilvipalveluja” ja odottaa yrityksesi muuttuvan kuin taikasauvan heilautuksella. Se ei välttämättä ole paras valinta kaikissa tilanteissa tai kaikissa yrityksissä. Sinun on ymmärrettävä pilvipalveluita, niiden eri muotoja, niiden eri käyttötapoja ja niitä eri tapoja, joilla se voi hyödyttää yritystäsi.

Jotta yritys voisi ottaa pilvipalveluita onnistuneesti käyttöön, siihen on otettava mukaan eri sidosryhmiä riippuen siitä, minkälaista muutosta se edellyttää. Kuten myös perinteisen ulkoistamisen yhteydessä, voidaan tarvita uusia taitoja ja vanhat taidot voivat olla vanhentuneita. Siirtyminen voi merkitä laajaa muutoksenhallintaa.

Yrityksen johtajilla on oltava yhteinen näkemys. Muutos vaikuttaa moniin yrityksen osiin, ja on tehtävä monimutkaisia päätöksiä. Siirtyminen pilvipalveluihin vaatii yrityksen tiimityötä.

The Open Group on yhteenliittymä yrityksiä, jotka tarjoavat ja käyttävät tietotekniikkatuotteita ja -palveluita. Monet näistä yrityksistä harkitsevat pilvipalvelun käyttöä, jotkut käyttävät pilvipalvelua ja jotkut tarjoavat pilvipalveluratkaisuja. Ne ovat hankkineet tai hankkimassa tähän tarvittavaa ymmärrystä. Tämä opas ei edusta minkään näistä yrityksistä näkemyksiä, mutta se heijastaa niiden yhdistettyä kokemusta ja tuo niiden yhteisen ymmärryksen laajemman IT-yhteisön saataville.

Pilvilaskennassa on valtava potentiaali. Tämän potentiaalin hyödyntämiseksi yrityksen on käytettävä pilvipalvelun muotoa, joka soveltuu parhaiten sen tarpeisiin, ja tavalla, joka antaa sille parhaan hyödyn. Tämän oppaan tavoitteena on antaa sinulle tietoa ja ymmärrystä, jota tarvitset, jotta voit auttaa yritystäsi tekemään tämän ja saamaan mahdollisimman suuren hyödyn pilvilaskennasta.

Kenelle tämä opas on tarkoitettu

Pilvilaskenta vaikuttaa moniin ihmisiin jokaisessa sitä käyttävässä organisaatiossa sekä suoraan että välillisesti.

Yrityksen hallintoneuvoston jäsenet eivät välttämättä ole tekemisissä päivittäisten toimintojen kanssa, mutta heidän on ymmärrettävä pilvipalvelun kieltä ja sen käyttöön liittyviä keskeisiä tekijöitä, jotta he voivat antaa yleistä ohjausta.

Pilvipalvelulla on merkittävä vaikutus IT-investointeihin ja juokseviin kustannuksiin. Se muuttaa myös riskejä, joita organisaatiolla on IT:n suhteen. Tietohallintojohtajan tai teknologiajohtajan vastuulla on varmistaa, että organisaatiolla on sen tarvitsemat tietotekniset valmiudet ja että ne tuottavat hyvän tuoton niihin sijoitetuille rahoille. ROI on myös talousjohtajan ensisijainen huolenaihe. Kaikki nämä virkamiehet ovat huolissaan organisaation riskeistä. Pilvipalvelujen käyttö vaikuttaa todennäköisesti yrityksen muutos- ja innovointikykyyn, riskimalliin, rahoitusmalliin ja organisaatiorakenteeseen. Tämä vaikutus koskee heitä, ja sen pitäisi koskettaa myös toimitusjohtajaa.

Tietotekniikkapäälliköt ovat vastuussa tietoteknisten valmiuksien tarjoamisesta ja toiminnasta sekä niitä tukevien osastojen johtamisesta. He ovat tiiviisti mukana pilvipalvelujen käytössä.

Liiketoimintalinjan johtajat ovat vastuussa osastojensa tehokkaasta toiminnasta ja voiton tuottamisesta tai resurssien kustannustehokkaasta käytöstä. He pyrkivät varmistamaan, että pilvipalvelut lisäävät tehokkuutta ja kannattavuutta heidän liiketoiminta-alueillaan. Ei-kaupallisissa yrityksissä palveluntarjonnasta vastaavilla osastopäälliköillä on samankaltaisia huolenaiheita.

Markkinointipäälliköt ovat huolissaan siitä, että pilvipalveluiden käyttöönotto voi lyhentää markkinoille tuloaikaa, ja siitä, miten niiden käyttö voi vaikuttaa yrityksen imagoon.

Monissa suurissa yrityksissä on erikoistuneita riskienhallintapäälliköitä. He ovat huolissaan pilvipalvelujen riskimallista. Turvallisuuspäälliköt ovat huolissaan erilaisista uhkista, joita pilvipalvelujen käyttöönotto aiheuttaa. Vaatimustenmukaisuudesta vastaavat johtajat ovat huolissaan siitä, vaikuttavatko pilvipalvelujen käyttöön lait tai muut määräykset, joita yritykseen sovelletaan.

Hankintapäälliköt ovat huolissaan pilvipalvelujen valinnasta ja ostamisesta sekä palautteen saamisesta näiden palvelujen arvosta käytössä.

Liiketoiminta- ja yritysarkkitehdit haluavat ymmärtää pilvipalveluja liiketoiminnan näkökulmasta. Organisaatioiden puolesta pilvipalveluja ulkoistavia tai integroivia tietotekniikkakonsultteja tarjoavat IT-konsulttiyritykset tarvitsevat tietoa siitä, miten ne voivat parhaiten toimittaa asiakkaidensa tarvitsemat palvelut.

Tämä opas on tarkoitettu kaikille näille henkilöille ja itse asiassa kaikille johtajille, joiden yritykset käyttävät tai harkitsevat pilvipalveluiden käyttöä.

Miten tämä opas on järjestetty

Tämä opas on järjestetty alla kuvatulla tavalla.

 • Luku 1: Mitä pilvilaskenta on?

  Ensimmäisessä luvussa selitetään, mitä pilvilaskenta on, ja kuvataan, miten sitä voidaan käyttää.

  Erittely perustuu Yhdysvaltain kansallisen tiede- ja teknologiainstituutin (National Institute of Science and Technology) kehittämään standardimääritelmään . Se sisältää yleiskatsauksen määritelmään ja osiot pilvilaskennan olennaisista ominaisuuksista, palvelumalleista ja käyttöönottomalleista.

  Tämän jälkeen käsitellään lyhyesti NIST:n mallin laajennusta, jota monet kannattavat, liiketoimintaprosessia palveluna, ja tehdään yhteenveto vertailusta perinteisiin ympäristöihin.

  Organisaatiot voivat ottaa erilaisia rooleja pilvipalveluiden tarjonnassa, pilvipalveluihin perustuvien lisäpalveluiden kehityksessä ja tarjonnassa sekä pilvipalveluiden ja lisäpalveluiden käytössä. Kuhunkin rooliin vaikuttavat erilaiset asiat ja näkökohdat. Tätä käsitellään kohdassa Pilvipalveluiden tarjoaminen ja käyttö.

  Pilvipalveluissa on todella jännittävää se, että ne voivat muuttaa liiketoimintaa. Luvun viimeisessä osassa hahmotellaan tätä laajempaa vaikutusta. Organisaatiot voivat luoda ja käyttää IT- ja liiketoimintapalveluita tilauksesta optimaalisista lähteistä maksimoidakseen niiden käytön ja kustannustehokkuuden, ja tämä johtaa uuteen paradigmaan pilvipalveluilla tuettujen liiketoimintaekosysteemien myötä.

 • Luku 2: Miksi pilvipalveluita?

  Tässä luvussa käsitellään tärkeimpiä syitä siihen, miksi yritykset ottavat pilvipalveluja käyttöön, otsikoiden Ketteryys , Tuottavuus, Laatu, Kustannukset ja Uudet liiketoimintamahdollisuudet alla.

 • Luku 3: Pilvipalveluvisiosi luominen

  Liiketoimintatilanteessasi on kyse joko ongelmasta tai mahdollisuudesta, johon etsit ratkaisua, joka sisältää tietotekniikan mahdollistamisen. Näet teknologisen mahdollisuuden keinona ratkaista ongelmasi tai tarttua tilaisuuteesi. Tämä on arkkitehtuurivisiosi. Tässä luvussa kuvataan, miten luodaan arkkitehtuurivisio, jossa teknisenä mahdollisuutena on pilvipalvelu.

  Vision luomisen ensimmäinen olennainen vaihe on varmistaa, että ymmärrät liiketoimintakontekstisi. Luvun alussa esitetään joukko näkökohtia, jotka auttavat sinua saavuttamaan tämän ymmärryksen – katso kohta Liiketoimintakontekstin ymmärtäminen. Tämä osio on peräisin The Open Groupin aiemmin julkaisemasta Cloud Buyers Requirements Questionnaire -kyselylomakkeesta.

  Kirjassa on kolme isoa esimerkkiä, jotka havainnollistavat ja selittävät sen ajatuksia. Niissä kuvataan kuvitteellisia yrityksiä, jotka on valittu esittelemään pilvilaskennan eri näkökohtia. Nämä esimerkit esitellään luvun seuraavassa osassa – katso Kolme esimerkkipilvihanketta. Taulukkolaskentaohjelmat, jotka sisältävät näiden esimerkkien luvut ja laskelmat, ovat ladattavissa The Open Groupin verkkosivuilta.

  Seuraavana on pilvipalvelun ostajan päätöksentekopuu – katso Pilvipalvelun soveltuvuuden arviointi – pilvipalvelun ostajan päätöksentekopuu – joka auttaa sinua määrittämään, kuuluuko pilvipalvelun laskenta omaan visioosi ja missä muodossa. Pilvilaskenta voi tuoda liiketoimintahyötyjä monille yrityksille. Se ei kuitenkaan ole aina oikea ratkaisu, ja pilvilaskennan muotoja on useita, ja niillä on erilaisia etuja eri tilanteissa. Päätöspuu on päätöksenteon apuväline, ei lopullinen algoritmi, ja The Open Group on julkaissut sen aiemmin valkoisena kirjana.

  Luvun viimeisessä osassa – Esimerkkiprojektien visiot – havainnollistetaan päätöspuun soveltamista pilvipalveluvision laatimiseen kolmen suuren esimerkin avulla.

 • Luku 4: Pilvipalveluiden ostaminen

  Monet pilvipalveluja käyttöön ottavat yritykset tekevät sen ostamalla pilvipalveluita, ja tässä luvussa kuvataan pilvipalveluiden ostamisen prosessi. Luvussa käsitellään keskeisiä huomioon otettavia tekijöitä – kustannusmalleja, tietoturvaa, saatavuutta, suorituskykyä, hallittavuutta ja niin edelleen – ja kuvataan, miten pilvipalveluiden käyttö mallinnetaan. Tämä aineisto oletetaan joissakin myöhempien lukujen osissa, ja se on tärkeää, vaikka et suoraan osallistuisikaan pilvipalvelun hankintaan.

  Pilvipalveluiden ostaminen ja käyttäminen noudattaa elinkaarta, jossa palvelut valitaan ja niiden käyttöä tarkastellaan niiden uusimisen tai korvaamisen perustaksi. Luvussa seurataan tätä elinkaarta ja kuvataan peräkkäiset vaiheet: Soveltuvuuden määrittäminen, Vaatimusten asettaminen, Valinta ja Seuranta.

 • Luku 5: Pilvipalveluriskin ymmärtäminen

  Riski on perustavanlaatuinen kysymys mille tahansa yritykselle. Tässä luvussa käsitellään sitä, miten ymmärtää pilvipalveluihin liittyvät tärkeimmät riskit. Sen lähestymistapa perustuu Carnegie-Mellonin yliopiston ohjelmistotekniikan instituutissa (CMU SEI) kehitettyyn Mosaic-lähestymistapaan riskienhallintaan.

  Riskienhallinta on kaikkien yritysten, niin suurten kuin pientenkin, keskeistä liiketoimintaa. Ensimmäisessä jaksossa esitellään lyhyesti mosaiikkimainen lähestymistapa aiheeseen.

  Tässä lähestymistavassa tehtäväriski on systeeminen riski, joka vaikuttaa ohjelman kykyyn saavuttaa keskeiset tavoitteensa. Luvussa kuvataan pilvipalveluhankkeille tyypillisiä missioriskejä ja selitetään erityisen monimutkaisia tekijöitä, jotka vaikuttavat yhteen niistä – järjestelmän laatuun.

  Luvun viimeisessä osiossa kuvataan pilvipalveluhankkeiden riskinarviointiprosessi – ks. kohta Jatkuva riskinarviointi.

 • Luku 6: Pilvipalveluhankkeiden ROI:n rakentaminen

  Sijoitetun pääoman tuotto (ROI, Return on Investment, ROI)

 • Luku 6: ROI:n rakentaminen pilvipalveluhankkeista

  Sijoitetun pääoman tuotto (Return on Investment, ROI)

  on ehkä laajimmin käytetty taloudellisen menestyksen mittari liikeelämässä. Jos sinulla on ehdotus pilvipalvelun käyttämisestä talon sisäisen IT:n sijasta, sinä ja muut haluavat arvioida sitä tällä tavalla. Tässä luvussa käsitellään pilvipalveluiden ominaisuuksia, jotka vaikuttavat ROI:hin, ja kuvataan, miten pilvipalveluiden ROI:n voi mitata ja maksimoida. Se perustuu The Open Groupin aiemmin julkaisemaan White Paper Building Return on Investment from Cloud Computing -julkaisuun.

  Miten pilvipalvelut edistävät ROI:ta? Investointeihin, tuloihin, kustannuksiin ja ajoitukseen vaikuttavia perustavanlaatuisia tekijöitä on useita, joihin pilvipalveluiden käyttö voi vaikuttaa myönteisesti. Niitä kuvataan luvun neljässä ensimmäisessä osassa. Ne liittyvät tuottavuuteen: Enemmän liiketoimintaa vähemmällä IT:llä, nopeus: nopeammin perille, koko: Suuruus: Uuden tien rikkominen ja Laatu: Improved Margin from Better Service.

  Kahdessa loppuosassa – Cloud- ja perinteisten IT-ratkaisujen ROI:n vertailu ja ROI:n mittaaminen ja seuranta – kuvataan, miten pilvipalveluratkaisuja ja perinteisiä IT-ratkaisuja verrataan toisiinsa ja miten ajureita seurataan, jotta pilvipalvelun ROI:ta voidaan ylläpitää ja rakentaa. Niitä havainnollistetaan kolmen suuren esimerkin avulla.

 • Luku 7: Haaste

  Viimeisessä luvussa tehdään yhteenveto pilvilaskennan keskeisistä ajureista ja kysymyksistä ja kuvataan haaste, jonka se asettaa liiketoimintajohdolle.

 • Liite A

  Liitteessä on The Open Groupin kehittämä pilvipalvelun yrityskäyttötapausten joukko – ks. kohta Pilvipalvelun käyttö. Joukko julkaistiin alun perin valkoisena kirjana . Liite sisältää lisämateriaalia: analyysejä käyttötapausten toimijoista ja käyttötapausten osoittamista hyödyistä.

 • Liitteessä on myös sanasto käytetyistä lyhenteistä ja termeistä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.