Generelle BA Matters

apr 19, 2021
admin

Softwareudvikling eller ethvert andet projekt med mange krav, budgetbegrænsninger og stramme deadlines kræver ofte, at man prioriterer interessenternes krav. På et tidspunkt er det normalt nødvendigt at træffe beslutninger om, hvilke sæt krav der skal implementeres først, og hvilke der kan udskydes til en senere version.

Der er blevet udviklet adskillige metoder til at prioritere krav. Mens nogle fungerer bedst på et lille antal krav, er andre bedre egnet til meget komplekse projekter med mange beslutningstagere og variabler. Denne liste over teknikker til prioritering af krav giver en oversigt over almindelige teknikker, der kan bruges til prioritering af krav.

Ranking

Når man rangordner krav på en ordinær skala, giver man hvert krav en anden numerisk værdi baseret på dets vigtighed. For eksempel kan tallet 1 betyde, at kravet er det vigtigste, og tallet n kan tildeles det mindst vigtige krav, idet n er det samlede antal krav. Denne metode fungerer bedst, når man har med en enkelt interessent at gøre, da det kan være vanskeligt at afstemme forskellige interessenters synspunkter om, hvad et krav skal prioriteres; at tage et gennemsnit kan dog til en vis grad løse dette problem.

Numerisk tildeling (gruppering)

Denne metode er baseret på at gruppere kravene i forskellige prioriteringsgrupper, hvor hver gruppe repræsenterer noget, som interessenterne kan forholde sig til. F.eks. kan kravene grupperes i kritisk prioritet, moderat prioritet og valgfri prioritet. Interessenterne kan også klassificere kravene som obligatoriske, meget vigtige, ret vigtige, ret vigtige, ikke vigtige og ligegyldige for at beskrive deres vigtighed.

Disse grupper bør defineres klart, så interessenterne ikke har en forskellig forståelse af hver gruppe under prioriteringsøvelsen. For at forhindre interessenterne i at placere alle krav i én kategori, bør den procentdel af kravene, der kan placeres i hver gruppe, begrænses. En ulempe ved dette er dog, at kravene i hver gruppe så vil have samme prioritet uden at der tildeles en unik prioritet pr. krav.

MoScoW-teknik

I stedet for tal anvender denne metode fire prioritetsgrupper: MUST have, SHOUL have, COUL have og WON’T have. Med denne teknik kan interessenterne prioritere kravene på en samarbejdsorienteret måde. Akronymet repræsenterer følgende:

  • MUST (Obligatorisk)
  • SHOULD (Af høj prioritet)
  • COULD (Foretrukket, men ikke nødvendigt)
  • WOULD (Kan udsættes og foreslås til fremtidig udførelse)

Interessenternes beslutninger om kravets prioritering kategoriseres som vist ovenfor. Se MoSCoW : Teknik til prioritering af krav for mere om dette.

Bubble Sort Technique

For at prioritere krav ved hjælp af bobelsortering tager du to krav og sammenligner dem med hinanden. Hvis du finder ud af, at det ene krav bør have højere prioritet end det andet, bytter du dem i overensstemmelse hermed. Derefter fortsætter du på denne måde, indtil det allersidste krav er sorteret korrekt. Resultatet er en liste over krav, der er rangordnet.

Hundred Dollar Method

Denne enkle metode er nyttig overalt, hvor flere interessenter på demokratisk vis skal stemme om, hvilke krav der er de vigtigste. Alle interessenter får en konceptuel 100 dollars, som de kan fordele mellem kravene. Som sådan kan interessenten vælge at give alle 100 dollars til et enkelt krav, eller vedkommende kan fordele pointene mere jævnt. Jo højere det beløb, der tildeles til hvert krav, jo højere prioritet har kravet. Til sidst tælles det samlede beløb op, og kravene sorteres efter det antal point, de har fået.

Denne teknik bør kun anvendes, når man har en lille gruppe af krav, der skal prioriteres, og når man har det samme sæt af krav for at forhindre, at respondenterne påvirker deres resultater ved at tildele flere dollars til deres favoritkrav.

Med denne teknik kan det dog være svært at holde styr på, hvor meget der er blevet tildelt, og hvilket beløb der er tilbage at disponere over.

Analytic Hierarchy Process (AHP)

Denne berømte metode til prioritering af krav blev designet af Thomas L. Saaty. Metoden beskriver faktisk en hel ramme for at træffe korrekte beslutninger inden for områder som forretning, sundhedspleje, offentlige myndigheder og mange andre. I det væsentlige dekomponerer interessenterne deres mål i mindre delproblemer, som let kan forstås og analyseres (i form af et hierarki).

Når hierarkiet er opbygget, evaluerer beslutningstagere elementerne ved at sammenligne parvis med hinanden. Det samlede antal sammenligninger, der anbefales med AHP, er n × (n-1)/2 (hvor n er antallet af krav) på hvert hierarkiniveau. Deltagerne foretager vurderinger (undertiden baseret på data) om den relative betydning af hvert enkelt element. Der kan derefter tildeles numeriske værdier (baseret på prioriteter) til hvert element i hierarkiet.

Denne metode er ikke egnet til et stort antal krav, da antallet af krav bestemmer antallet af sammenligninger, der skal foretages.

Five Whys

Det sker ofte, at interessenterne ønsker at implementere en bestemt funktion af grunde, der ikke er baseret på logiske argumenter eller virksomhedens forretningsmæssige interesser. Med five whys spørger analytikeren interessenten gentagne gange (fem gange eller mindre), hvorfor kravet er nødvendigt, indtil vigtigheden af kravene er fastslået. Svarene afslører, om kravet virkelig er nødvendigt eller om det kan aflyses/udskydes, når først prioriteringen er fastlagt.

Konklusion

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.