Pantheism Vs Panentheism

Srp 14, 2021
admin

Dvě filozofické myšlenky, které se snadno zaměňují, jsou panteismus a panenteismus. Pokusíme se do toho trochu proniknout a zjistit, jaké jsou mezi nimi rozdíly a co o nich říká Písmo svaté.Pantheismus vs. panenteismus:

Pantheismus vs. panenteismus:

Co je panteismus?

Panteismus je filozofické přesvědčení, že Boha lze ztotožnit s vesmírem a tím, co se v něm nachází. Není to totéž co panenteismus, ale je to velmi podobné. V panteismu je božský sám vesmír. To je v protikladu k teismu, který tvrdí, že celý vesmír je mimo Boha. Panteisté jsou často deterministé v chápání toho, co se děje.

Panteismus podporuje víru, že Bůh vše určuje. Tento filozofický názor zastávali řečtí stoikové. Tvrdí, že jedině tak může Bůh všechno vědět – pokud je vším. Panteisté vidí Boha v kráse květiny a květinu jako součást Boha. To je v rozporu s Písmem svatým.

Problémy s panteismem: Písemné hodnocení

Bible učí, že Bůh Otec je duch a není fyzickou bytostí. Bible také učí, že Bůh stvořil všechny věci. Panteismus není logický, protože nepřipouští existenci stvořitele. Křesťanství správně odděluje Boha Otce jako Stvořitele od jeho stvoření a stvořených bytostí.

Palm 19,1 „Nebesa vypravují o Boží slávě a nebe nad nimi zvěstuje jeho dílo.“

Jan 4,24 „Bůh je duch a ti, kdo se mu klanějí, se musí klanět v duchu a pravdě.“

Jan 1,3 „Všechno povstalo skrze něho a bez něho nepovstalo nic, co povstalo. „

Co je panenteismus?“

Panenteismus je také znám jako monistický monoteismus. Jedná se o filozofické přesvědčení, že všechny věci jsou Bůh: Bůh prostupuje všemi věcmi a všemi aspekty všech věcí a že je přesahuje. Tvrdí, že Bůh je vším na světě, a přesto je větší než svět. Celá příroda je božství, a přesto je božství transcendentní. Panenteismus se staví proti teologickému determinismu a zastává pluralitu aktivních činitelů v rámci sféry nejvyššího činitele. Panenteismus není determinismus, jakým často bývá panteismus. Logicky to nedává smysl. Je-li božstvím vše známé i neznámé, z čeho a do čeho lze transcendovat?“

Problémy s panenteismem:

Panenteismus není biblický. Panenteismus říká, že bůh je jako člověk, což je kacířské. Bůh se neučí, protože už všechno ví. Bůh je dokonalý, věčný a není omezen svým stvořením.

Pes 139,7-8 „Kam mám jít od tvého Ducha? Nebo kam mám utéci před tvou přítomností? Vystoupím-li k nebi, ty jsi tam! I kdybych si ustlal v Šeolu, ty jsi tam!“

Palm 147,4-5 „On počítá počet hvězd, všechny je nazývá jménem. 5 Veliký je náš Pán a mocný v síle, jeho rozum je nekonečný.“

Závěr

Můžeme si být jisti, že Bůh Bible je jediný a pravý Bůh. Panteismus a panenteismus při pohledu logickou optikou nefungují. Nepotvrzují ani to, co říká Bible – to, co Bůh říká o sobě

Římanům 1,25 „Pravdu o Bohu vyměnili za lež a uctívali a sloužili spíše stvořeným věcem než Stvořiteli – který je věčně chválen. Amen.“

Izajáš 45,5 „Já jsem Hospodin a není jiného, mimo mne není Boha. Já tě posiluji, i když jsi mě neuznával.“

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.