Ligonier Ministries The teaching community of R.C. Sproul

Led 11, 2022
admin

„Vírou požehnal Jákob, když umíral, každému z Josefových synů a poklonil se nad hlavou jeho hole“ (Žid. 11,21).

– Žid 11,21

Včera jsme prozkoumali Žid 11,20 a viděli jsme, jak Izák vírou požehnal na konci svého života svým dvěma synům. Tento důkaz víry ukazuje, že ti, kdo mají opravdovou vytrvalou víru, se budou držet Božích zaslíbení, i když zemřou dříve, než se všechna plně uskuteční.

V dnešním úryvku čteme další příklad víry čerpající z posledních dnů starozákonního světce. Tentokrát je naším vzorem Jákob, který když umíral, požehnal každému z Josefových synů, zatímco se „klaněl nad hlavou své hole“ (v. 21).

Tento verš se odráží od knihy Genesis a příběhu Jákoba, který žehná svým dvěma vnukům, Efrajimovi a Manasesovi. V Genesis 48,8-16 čteme, že ke konci Jákobova života přivedl Josef své dva syny k jejich dědečkovi. Staršího Manasese posadil po Jákobově pravici, aby, jak bylo zvykem, dostal lepší požehnání. Efrajim byl umístěn po Jákobově levici. Ale místo aby Efrajimovi požehnal levou rukou a Menašeho pravou, Jákob zkřížil ruce a dal Efrajimovi lepší požehnání.

Ve verši 17 vidíme, že se Josef na svého otce rozzlobil, protože porušil zvyk dát lepší požehnání staršímu synovi. Neočekávalo se, že by mladší dítě mělo dostat lepší požehnání. Ačkoli však tento čin nebyl běžným zvykem té doby, dávat lepší požehnání tomu, koho by si lidé k požehnání nevybrali, je běžnou Boží praxí. Nebyl koneckonců Jákob jako mladší syn vybrán před svým starším bratrem Ezauem (Mal 1,2-3)? A co je nejúžasnější, nepřišel snad Mesiáš a Pán vesmíru v podobě chudého tesařova syna (Mt 13,55)?

Pravá vytrvalá víra ví, že Bůh si často vybere ty nejmenší, aby učinil ty největší. Židům 11,21 navíc na tuto skutečnost nejen naráží, ale také nám říká, že i na konci života ti, kdo mají pravou víru, pokračují v uctívání Boha. Jákob totiž nejen žehnal svým vnukům, ale také se klaněl „nad hlavou své hole“. Toto uctívání na konci Jákobova života odráží jeho vlastní cestu, která se, ačkoli byl zpočátku šarlatánem, začala vyznačovat postojem uctívání. John Owen komentuje tento verš slovy, že Jákob odešel k Bohu „s uznáním jeho milosrdenství a s prosbou o další milost“, protože „takto skutečně jednají svatí, když umírají“.

Coram Deo

Pravá vytrvalá víra se projevuje v postoji uctívání ve všech obdobích života. I když se přesný projev tohoto uctívání může lišit v závislosti na našich okolnostech, vytrvalá víra vždy projevuje svou důvěru v uctívání. Když procházíte svým dnem, hledejte způsoby, jak můžete Boha uctívat.

Úryvky k dalšímu studiu

Gn 47
Řím 12,1-2
1Kor 1,26-29
Ef 2,11-13

Připravte se na to, že budete uctívat Boha.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.