Démosthenés:

Zář 30, 2021
admin

Demosthenes: Slavný řečník antického Řecka

Na této stránce

Úvod do antického Řecka
Slovníček antického Řecka
Časová osa antického Řecka
Mapy antického Řecka
Odkazy na antické Řecko

Sdílet tuto stránku

Sledujte tuto stránku

Sledujte SocStudies4Kids na Twitteru

Nejslavnějším a nejuctívanějším řečníkem z dob antického Řecka byl Démosthenés, který žil ve zlatém věku Řecka a svůj domov a slávu získal v Athénách.

Demosthenes cvičil

Narodil se v bohaté rodině v roce 384 př. n. l.; bylo mu sedm let, když zemřel jeho otec, a dědictví nebylo velké, protože jeho poručníci – dva jeho bratři (Afobos a Démófon) a přítel jménem Therippides – utratili většinu jmění dříve, než Démosthenes dosáhl plnoletosti. Toto neštěstí v chlapci vyvolalo silnou touhu donutit své poručníky, aby zaplatili, a to legální cestou, a tak ho podnítilo ke studiu práv.

Demosthenes měl drobnou postavu a dospěl k závěru, že nemá velkou budoucnost v atletice ani ve vojenství. Podle řeckého životopisce Plútarcha měl také vadu řeči, kvůli níž se uzavíral do sebe, aby ji překonal. Z toho vznikla známá, ale možná i smyšlená historka, že se naučil mluvit zřetelně a hlasitě tak, že si vkládal do úst kamínky a cvičil se před zrcadlem nebo se snažil mluvit přes hukot vln. Jiná historka vypráví o tom, jak si vybudoval řečnickou výdrž tím, že při běhu recitoval verše.

Demosthenes úspěšně podal žalobu na svého bratra Aphobose a u soudu vyhrál; z dědictví však do té doby mnoho nezbylo. Vyhrál rozhodnutí i proti dalším dvěma poručníkům, ale výplata byla opět minimální. Co však díky těmto soudům získal, byly zkušenosti s mluvením před publikem.

Tyto zkušenosti zúročil v práci, kdy psal řeči pro jiné lidi, kteří museli jít k soudu. V té době musel každý, kdo podal žalobu nebo byl žalován, mluvit sám za sebe před soudci nebo před shromážděním. Démosthenés proslul jako zdatný řečník i jako talentovaný spisovatel projevů. (Řecký termín zněl logograf.)

V roce 354, kdy mu bylo 30 let, pronesl Démosthenés svou první významnou řeč před shromážděním. Sněm Ecclesia, jak se mu také říkalo, se sešel, aby rozhodl, co dělat v souvislosti s možným ohrožením ze strany Perské říše. Démosthenova řeč nazvaná „O námořních deskách“ pomohla přesvědčit shromáždění, aby schválilo posílení námořních sil, a také poskytla prostředky na jejich zaplacení – zdanění bohatých.

To bylo více než 120 let po řeckém vítězství v řecko-perských válkách a 50 let po porážce Athén v peloponéských válkách. Persie opět prosazovala svou nadvládu ve Středomoří. Pouhý rok předtím, než Démosthenés pronesl svou námořnickou řeč, se Athény dohodly s perským císařem Artaxerxem III. na míru; dohoda vyžadovala, aby Athény stáhly své síly z Malé Asie.

Athény také již od roku 359 př. n. l. bojovaly proti Makedonii. Nový král této oblasti Filip II. se rozhodl pro expanzi a vybudoval velkou armádu, která mu ji měla usnadnit. Démosthenés vycítil, že Filip chce pohlcovat stále více řeckého území, a rozhodl se mu oponovat vystoupením na sněmu. V sérii silných projevů, které historikové později nazvali Filipiky, Démosthenés varoval před jakýmkoli spojenectvím s Filipem nebo úctou k němu.

Demosthenés

Makedon se zmocnil vlády nad městem Olynthus, které požádalo Athény o pomoc; shromáždění to navzdory třem Démosthenovým silně formulovaným projevům odmítlo. Athény a Makedonie podepsaly v roce 346 př. n. l. mírovou dohodu (Filokratův mír) a Démosthenés byl jedním z vyjednavačů. Athény zastupoval také muž jménem Aeschines. Během jednání Filip Démosthena ignoroval a zaměřil svou pozornost na Aeschina; to byl začátek desetiletí trvajícího nepřátelství mezi oběma Athéňany.

Demosthenes se vrátil do Athén a v projevu nazvaném „O míru“ vystoupil na shromáždění s varováním, že Filipovi nelze věřit bez ohledu na to, kolik mírových smluv podepsal. V roce 344 př. n. l. Démosthenés přednesl druhý filipik, v němž upozornil na nedávné válečné aktivity Makedonie proti Spartě a Thébám. Třetí filipika vyšla v roce 341 př. n. l. a jejím výsledkem bylo, že Démosthenés získal kontrolu nad námořnictvem a stal se architektem velké aliance proti Filipovi.

Koalice se však Filipovi a vychvalované makedonské falanze nevyrovnala a výsledkem bylo masivní makedonské vítězství v roce 338 př. n. l. v bitvě u Chaeroneje. V čele útoku stál a vítězství v této klíčové bitvě pomohl zajistit Filipův slavný syn Alexandr.

Když Filip v roce 336 př. n. l. za záhadných okolností zemřel, převzal vládu v Makedonii Alexandr a pokračoval v otcově díle, a to jak v podmaňování řeckých městských států, tak v přípravách na válku proti Persii. Makedonie znovu a znovu vítězila. V jednu chvíli Alexandr požadoval kapitulaci Démosthena a dalších slavných Athéňanů, kteří se ukázali jako nesmiřitelní; zvláštnímu athénskému vyjednavači se podařilo tento příkaz odvolat a Démosthenés, Aeschinés a další se dočkali dalšího dne.

Demosthenés řeční

Demosthenovou nejslavnější řečí je pravděpodobně „O koruně“, kterou pronesl roku 330 př.Kr. se mu nakonec podařilo obžalovat svého dlouholetého protivníka Aischina, který byl odsouzen za zločiny proti státu a donucen k vyhnanství.

Ironií osudu byl sám Démosthenés o šest let později shledán vinným ze zločinu proti státu a uvržen do vězení. Když Alexandr Veliký v roce 323 př. n. l. zemřel, Athény Démosthena z vyhnanství odvolaly. Jeho návrat domů však netrval dlouho, když Alexandrův nástupce Antipater dorazil s okupační armádou a vyzval athénský lid, aby Démosthena odsoudil k smrti. Než aby čelil vyhlídce na takové odsouzení, Démosthenés raději uprchl a tváří v tvář zajetí v Kalurii si v roce 322 př. n. l.

Demosthenés se údajně oženil a měl dítě, dceru. Historikové se v obou těchto bodech neshodují.

Vliv Démosthena a jeho řečnictví a logografie je dlouhý a široký. Když o několik set let později vystoupil v senátu římský řečník Cicero a pronesl řadu řečí proti Marku Antoniovi, Římané označovali Ciceronovy projevy jako filipiky. Římané, kteří se učili řečnictví, studovali Démosthenovy projevy. Částečně díky úsilí Alexandrijské knihovny a pozdějších písařů a učenců se dochovalo více než 60 řečí, které Démosthenés pronesl a/nebo napsal.

.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.